วันที่   27   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
ผู้ขอห้อง
จำนวน
ผู้ดำเนินการ
ห้องศูนย์ SEAR 13.00-17.00   - ประชุมปกครอง วินิจ  24  นางอาริยา ฮังกาสี