วันที่   30   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
ผู้ขอห้อง
จำนวน
ผู้ดำเนินการ
ลานขวัญบัว (หลังคาโค้ง) 07.00-17.00   - จัดโครงการการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิกสำหรับนักเรียน สุธี  85  นางอาริยา ฮังกาสี