วันที่   20   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
ผู้ขอห้อง
จำนวน
ผู้ดำเนินการ
ห้องศูนย์ SEAR 13.00-16.00   - ประชุมปกครอง วินิจ  22  นางอาริยา ฮังกาสี