วันที่   23   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
ผู้ขอห้อง
จำนวน
ผู้ดำเนินการ
อาคาร 7 07.00-17.00   - สอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ใช้ห้อง 761-766 อาริยา  300  นางอาริยา ฮังกาสี