วันที่   24   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
ผู้ขอห้อง
จำนวน
ผู้ดำเนินการ
ห้องประชุมนิลุบล (328) 08.00-16.00   - คณะวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาริยา  40  นางอาริยา ฮังกาสี