วันที่   12   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
ผู้ขอห้อง
จำนวน
ผู้ดำเนินการ
อาคาร 7 07.00-17.00   - สอบพนักงานท้องถิ่น ใช้ห้องเรียน 90 ห้อง อาริยา  3000  นางอาริยา ฮังกาสี