วันที่   6   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
ผู้ขอห้อง
จำนวน
ผู้ดำเนินการ
ห้องประชุมสัตตบงกช (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) 08.00-14.00   - ประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมฯ ขอเครื่องเสียง พร้อมจอโปรเจคเตอร์ อาริยา  35  นางอาริยา ฮังกาสี