วันที่   19   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
ผู้ขอห้อง
จำนวน
ผู้ดำเนินการ
อาคาร 7 07.00-17.00   - สอบ เด็กดี ใช้ทั้ง รร. อาริยา  700  นางอาริยา ฮังกาสี
ลานขวัญบัว (หลังคาโค้ง) 07.00-13.00   - ทำบุญวันเกิด ร.ร. อาริยา  100  นางอาริยา ฮังกาสี
อาคาร 8 07.00-14.00   - ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ใช้สนามฟุตบอล ใต้อาคาร 8 อาริยา  100  นางอาริยา ฮังกาสี
อาคาร 1 07.00-17.00   - สอบเด็กดี ใชอาคาร 1 ชั้น 3 อาริยา  300  นางอาริยา ฮังกาสี