วันที่   18   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
ผู้ขอห้อง
จำนวน
ผู้ดำเนินการ
อาคาร 7 07.00-17.00   - สอบ เด็กดี ใช้ทั้ง รร. อาริยา  700  นางอาริยา ฮังกาสี