วันที่   10   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
ผู้ขอห้อง
จำนวน
ผู้ดำเนินการ
อาคาร 7 07.00-17.00   - สอบ TCAS ใช้ห้องเรียนทั้งหมด อาริยา  800  นางอาริยา ฮังกาสี